חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

תקנון מאמאנט ארצי לקבוצות מעורבות


1. מסגרת פעילות מאמאנט ארצית
  1.1. מסגרת הפעילות של אמהות כדורשת בישראל (להלן "מאמאנט") מטרתה לחבר קבוצות נשים לפעילות גופנית משותפת במסגרת תחרויות כדורשת תוך מתן דגש לרוח הספורטיבית.
  1.2. ערכי המאמאנט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות נשים במסגרת פעילות ספורטיבית ,נפש בריאה בגוף בריא, "גאות יחידה", פרגון, פלורליזם חברתי, שיתוף ,שוויון וקידום ערכים חברתיים בסביבה בה מתקיימת פעילות המאמאנט.
    1.3. פעילות המאמאנט מבוססת על כבוד,יושר,הגינות ,אמינות ונאמנות ,ללא שרירות לב וללא משוא פנים.
   1.4. כל  אדם הקשור לפעילות בה משתתפת נציגת מאמאנט מחויב לפעול לפי ערכים אלו.
   1.5. בליגת המאמאנט המקומיות משתתפות אמהות לילדים הלומדים באחד ממוסדות החינוך המוכרים בעיר.
   1.6. קבוצת אמהות רשאית להתאחד לקבוצה מעורבת במסגרת פעילות מאמאנט ארצית ובתנאי שלכל שחקנית בקבוצה המעורבת יש ילד הלומד במוסד חינוכי באותה שנת פעילות.
  1.7. קבוצה מעורבת שנרשמה למשחקים המאורגנים על ידי מאמאנט ארצית תחשב כקבוצה פעילה לאחר שסיימה את הליך הרישום והעברת התשלומים בהתאם ללוח הזמנים שפורסם על ידי הנהלת מאמאנט.
  1.8. קבוצה שנרשמה לפעילות מאמאנט ארצית מחויבת לפעול בהתאם להוראות והנחיות מנהלת מאמאנט ארצית כפי שיפורסמו מעת לעת בהתאם לתקנון ולחוקת המאמאנט הרשמיים.

 

2. רישום קבוצות מעורבות לתחרויות מאמאנט ארצית
  2.1. שחקנית מאמאנט אשר רשומה בקבוצה הפעילה במסגרת ליגת מאמאנט ביישוב בו לומד אחד מילדיה רשאית להתאגד עם שחקניות נוספות מכל קבוצת מאמאנט בישראל ולהקים קבוצה מעורבת אשר תתחרה במסגרת מאמאנט ארצית כחלק מההכנות לתחרות הספורטיאדה.
  2.2. רישום שחקנית לקבוצה מעורבת במסגרת אליפות מאמאנט ארצית יאושר בתנאים הבאים בלבד
    2.2.1. לשחקנית יש כרטיס שחקן תקני בליגת מאמאנט מקומית בעונה הנוכחית.
כרטיס שחקן : כרטיס שחקן מונפק לשחקנית אשר אחד מילדיה לומד בשנה הפעילות הנוכחית במוסד חינוכי המשתתף בליגת המאמאנט המקומית. מנהל המוסד החינוכי אישר בכתב את רישומו של הילד במוסד החינוכי והשחקנית השלימה את כל הפעולות הנדרשות לצורך הנפקת כרטיס שחקן בהתאם לתקנון מאמאנט.
    2.2.2. השחקנית פעילה ומשתתפת בעונת הפעילות הנוכחית בקבוצה מקומית של ליגת המאמנט.
למנהלת המאמאנט הארצית שק"ד לקבוע האם השחקנית פעילה במסגרת ליגת המאמאנט המקומית.
  2.3. בקבוצה יהיו  רשומות לפחות 8 שחקניות כשירות לפעילות.
  2.4. כל שחקניות הקבוצה יבוטחו בהתאם להוראות כפי שייקבעו בחוזר רשמי של ההנהלה.
    2.5. הרישום יכול להתבצע בתקופת ההרשמה, כפי שתיקבע על ידי מנהלת מאמאנט ארצית. וזאת בתנאי שקבוצה תמלא טופס הרשמה על כל פרטיו ותמציאו להנהלה את כלל הטפסים והתשלומים הנדרשים לרישום קבוצה כפי שנקבעו בתקנון זה או בכל חוזר רשמי אחר של ההנהלה.
  2.6. בנוסף לטופס רישום הקבוצה נדרש לצרף  העתק של כרטיסי השחקניות מהליגה המקומית בה פעילות השחקניות בעונה הנוכחית.
  2.7. שחקנית שהצטרפה לקבוצה לאחר שנחתם טופס רישום הקבוצה תדאג באמצעות נציגת הקבוצה להעביר את העתק כרטיס השחקן למנהלת.
  2.8. אי-עמידה של קבוצה בתנאי הרישום המופיעים בסעיף זה יכולה להוות עילה להפסקת פעילות של  הקבוצה במסגרת מאמאנט ארצית.

 

3. איחוד קבוצות
  3.1. אין הגבלה על איחוד קבוצות במסגרת פעילות של קבוצות מעורבות.

 

4. שינוי שם קבוצה
  4.1. קבוצה איננה רשאית לשנות את שמה או חלק משמה, אלא בכפוף לאמור להלן בפרק זה בלבד.
  4.2. שמה של קבוצה לא יגרום לפגיעה בשם הטוב של קבוצה אחרת או של כל אדם בישראל.
  4.3. קבוצה תהה רשאית להוסיף לוגו נוסף  באחת מהחלופות הבאות:
    4.3.1. שם מסחרי בכפוף למגבלות כל דין ולכל הוראה או חוזר רשמי  שתצא מטעם ההנהלה.
    4.3.2. שם עירוני בכפוף להמצאת הסכמה מהרשות המקומית.

 

5. תקופת עונת המשחקים, תקופת ההרשמות
  5.1. תקבע בהנחיות מנהלת מאמאנט ארצי מעת לעת.


6. רישום שחקניות
  6.1. שחקנית תהיה רשאית להצטרף לכל קבוצה מעורבת במסגרת מאמאנט ארצית ובתנאי כי השחקנית פעילה העונה במסגרת ליגת מאמאנט מקומית ומייצגת מוסד חינוכי בו רשום כחוק אחד מילדיה.
  6.2. שחקנית רשאית  להירשם לקבוצה מעורבת בכל שלב החל מהיום הראשון של תקופת ההרשמה ועד לסיום עונת הפעילות כפי שיפורסם  ובכפוף לכל הודעה אחרת של ההנהלה  שפורסמה בחוזר רשמי.
  6.3. שחקנית רשאית להירשם באמצעות טופס רישום לקבוצה אחת בלבד .לא יתאפשר לשחקנית לעבור לקבוצה אחרת לאחר סיום תקופת רישום הקבוצות אלא אם קבוצתה התפרקה.
  6.4. שחקנית רשומה תבוטח באמצעות המנהלת לאחר שתעביר את הסכום לביטוח כפי שייקבע מעת לעת. שחקנית שלא תבוטח לא תורשה להשתתף בפעילות המאמאנט עד להסדרת הביטוח.
  6.5. רישום שחקנית מחויב  להתבצע עד 72 שעות לפני תחילת כל יום משחקים.
  6.6. לטפסים הנ"ל יש לצרף תמונה אחת ,צילום תעודת מזהה של השחקנית וצילום כרטיס שחקן מהליגה המקומית בה פעילה השחקנית  על פי הרשום בס"ק 7.1.
  6.7. שחקנית שנרשמה לקבוצה לאחר סיום רישום הקבוצה נדרש לצרף את שמה לטופס רישום הקבוצה.
  6.8. קבוצה רשאית לשתף בשורותיה אך ורק  שחקניות  שנרשמו בהתאם להוראות תקנון זה .
  6.9. שחקנית שבנה/בתה  עובר/ת מהמוסד החינוכי בו היא רשומה כשחקנית במהלך עונת המשחקים תעמוד תוכל להמשיך ולייצג את הקבוצה באותה עונת פעילות.
  6.10. תנאי מקדים להשתתפות בתחרות הספורטיאדה הנו השלמת בדיקה ארגומטרית על ידי מכון שהוסמך לכך.

 

7. הנפקת כרטיסי שחקן
  7.1. המזכירות תמציא לקבוצה מעורבת  אשר המציאה טפסי הרשמה לשחקניה, כקבוע בתקנון זה, כרטיסי שחקן עבור השחקניות במסגרת מאמאנט ארצית  אשר נרשמו כחוק, וזאת תוך 10 ימים מתאריך הגשת טופס ההרשמה.
  7.2. כרטיס שחקן יכיל את הפרטים הבאים :שם פרטי ושם משפחה של השחקנית,שם הקבוצה,עונת המשחקים ותמונה של השחקנית.


8. מבנה הליגות
  8.1. שיטת המשחקים ומועדי ימי המשחקים, יקבעו ע"י מנהלת מאמאנט ארצית 
  8.2. במידה וישנה אפשרות לאשר את תכנית המשחקים בוועדה מקצועית חיצונית תפעל ועדת הליגה לקבל המלצות מגוף מקצועי כזה או אחר עבור שיטת המשחקים הנדרשת.
9. תכנית המשחקים
  9.1. תכנית המשחקים תיערך ותיקבע ע"י ועדת הליגה.

 

10. השיפוט בליגה
  10.1. השיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה, בהתאם לתקנונים. לשופט תהיה המלה האחרונה בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך המשחק.


11. שיטת הניקוד בליגה
  11.1. ועדת הליגה תנהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות בכל אחת מהליגות בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים רשמיים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן בקשר לחלוקת נקודות ליגה.
  11.2. קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות בטבלת הדירוג.
  11.3. קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת בטבלת הדירוג.
  11.4. קבוצה אשר הפסידה טכני המשחק לא תזכה באף נקודה בטבלת הדירוג.
  11.5. קבוצה אשר הפסידה במשחק הפסד טכני בעקבות החלטת הרכז המקצועי או ועדת הליגה  או ועדת משמעת לא תזכה בכל נקודה בטבלת הדירוג. תוצאת המשחק תיקבע על ידי שיטת הניקוד הנהוגה באותה עונה.
  11.6. קבוצה אשר נגד יריבתה כאמור בס"ק 19.4 נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות בטבלת הדירוג תוצאת המשחק תקבע בהתאם לשיטת הניקוד הנהוגה באותה עונה.
  11.7.  במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת מהקבוצות הנ"ל בכל נקודה בטבלת הדירוג ותוצאות המשחק יהיו 0:0 בנקודות הקטנות ובמערכות.
  11.8. למרות האמור בסעיפים 19.1-19.6 לעיל, ועדת הליגה באישור הנהלה רשאית לשנות את שיטת הניקוד בליגה ובמשחקים ובלבד שתודיע על כך לאגודות בחוזר רשמי לפחות 7 ימים לפני תחילת  המשחקים. 

 

12. קביעת הדירוג
  12.1. אם יתברר אחרי המחזור האחרון של משחקי הליגה או הגמר שלשתי קבוצות, או יותר, מספר נקודות זהה יקבע הדירוג בטבלת הליגה על-פי יחס המערכות הכללי, אם יהיה שוויון גם ביחס המערכות, ייקבע הדירוג על-פי יחס ה"נקודות הקטנות". במקרה של שוויון גם ב"נקודות הקטנות" ייקבע הדירוג על  פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר. אם עדיין יישמר השוויון, יערך משחק הכרעה  אחד בין כל 2 מהקבוצות הנ"ל.


13. חוקת המשחקים
חוקת המשחקים הינה החוקה העדכנית שנקבעה ואושרה ע"י הנהלת המאמאנט


14. אחריות שילוחית
  14.1. קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי  שחקן רשום בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה.
  14.2. קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד  ו/או אוהדי הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה. כל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אדם לטובת הקבוצה חזקה כי נעשה על ידי אדם הקשור לקבוצה אלא אם תוכיח הקבוצה אחרת.


15. סמכות שיורית
  15.1. להנהלת המאמאנט סמכות שיורית לקבוע לגבי כל עניין שאינו מצוי בתקנון זו או בכל חוזר רשמי.


16. תוקף תחולה ושינויים
  16.1. תקנון זה הנן הוראות משלימות לתקנון מאמאנט המקומי ומחייב את כל הקבוצות, השחקנים, המאמנים ובעלי התפקידים הרשמיים בקבוצות ובמסגרת המאמאנט
  16.2. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון מאמאנט מקומי לבין תקנון זה יגברו הוראות תקנון זה.
  16.3. הנהלת המאמאנט רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת יכנסו לתוקפם 7 ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי.