תקנון מאמאנט פרימיום 2015-16

תקנון מאמאנט ישראל ליגת פרימיום


מהדורה יולי 2015-2016

 

הנוסח המלא


1.מסגרת פעילות המאמאנט
1.1.מטרתה של מסגרת הפעילות של אמהות כדורשת בישראל (להלן "מאמאנט") הינה לחבר קבוצות אימהות לפעילות גופנית משותפת, במסגרת תחרויות כדורשת, תוך מתן דגש לרוח הספורטיבית.
1.2.במסגרת השתתפות אמהות כדורשת בפעילות תחרותית של ייצוג המוסד החינוכי בו לומדים ילדיה, או הישוב בו היא גרה, יחוזק הקשר של התא המשפחתי תוך גילוי מעורבות חברתית בפעילות המוסד החינוכי או הישוב.
1.3.ערכי המאמאנט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות אימהות במסגרת פעילות ספורטיבית , הטמעת תרבות ספורט ,דוגמא אישית, נפש בריאה בגוף בריא, הקניית אורח חיים בריא ופעיל, פרגון, פלורליזם חברתי, שיתוף ,שוויון וקידום ערכים חברתיים וקהילתיים בסביבה בה מתקיימת פעילות המאמאנט.
1.4.פעילות המאמאנט מבוססת על כבוד, יושר, הגינות ,אמינות ונאמנות ,ללא שרירות לב וללא משוא פנים. 
1.5.כל אדם הקשור למאמאנט מחויב לפעול לפי ערכים אלו.
1.6.פעילות הכדורשת של אמהות בישראל תתקיים במסגרת מאמאנט ישראל. כל ישוב או מועצה אזורית יקים וינהל סניף מקומי אשר יקרא "מאמאנט - <שם הסניף>", שבמסגרתו תנוהל הליגה המקומית. תקנון זה מסדיר את אופן ניהול הסניפים המקומיים.
1.7.כל יישוב יפעל בהתאם לאחד משני הדגמים : דגם בית ספרי או דגם אזורי. יישוב המוגדר כרשות מקומית ו/או מועצה מקומית יחול הדגם הבית ספרי. יישוב המשתייך למועצה אזורית יחול הדגם האזורי .
1.8.לטובת ניהול סניף מאמאנט המקומי ימונו ראשת סניף, הנהלת סניף, פורום קפטניות,  רכז מקצועי, מאמנים, שופטים ורשמים.


2.רישום קבוצה
2.1.תנאים לרישום
2.1.1קבוצת אמהות רשאית להתאחד לקבוצה בתנאי שכולן שיחקו במאמאנט בשנת הפעילות הקודמת ו/או משחקות בשנת הפעילות הנוכחית באותה ליגה.
2.1.2על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, כל קבוצה תוכל לצרף לשורותיה עד ולא יותר משתי שחקניות חריגות, שחקנית חריגה תוגדר כשחקנית אשר שיחקה /משחקת במאמאנט בליגה אחרת. 
2.1.3.ועדת התקנון הארצית תוכל לאשר רישום שחקנית לליגה, העומדת בכללי מופת. שחקנית זו תיחשב לשחקנית מן המניין.
2.1.4.כל קבוצה תוכל לבחור לה שם כפי שתחפוץ. מתחת לשם יופיע שם העיר/מועצה איזורית אותם היא מייצגת. לא ניתן לשנות את השם במהלך העונה.
2.1.5.רישום הקבוצה יבוצע דרך אתר האינטרנט  http://www.mamanet.org.il/ 


3.הרכז המקצועי
3.1.רכז המקצועי של הליגה ינהל  את משחקי הליגה של ליגת פרימיום .
3.2.הרכז המקצועי ייבחר ע"י מאמאנט ישראל.
3.3.הרכז המקצועי יופרד באופן מוחלט מכל התחום הארגוני של הליגה, קבלת החלטות ארגוניות בליגה ויטפל אך ורק בתחום המקצועי.  יובהר כי הרכז המקצועי לא יכול להיות מאמן ו/או שחקנית פעילים .
3.4.תפקידיו של הרכז המקצועי:
3.5.גיוס ואחריות על הצוות המקצועי: שופטים, רשמים, מחליפי תוצאות, לרבות המצאת כל הטפסים והמסמכים הדרושים להעסקתם.
3.6.אחריות על דווח המשכורות ותשלומם לצוות המקצועי.
3.7.לדאוג לחובש ו/או למחליף במשחקי הליגה בהתאם לתקנות.
3.8.בניית לו"ז משחקים, בהתאם למבנה הליגה המומלץ ע"י הועדה המקצועית של מאמאנט ישראל.
3.9.הכנת הרשמים והשופטים למשחקים – העברת הדרכות על חוקי המשחק (לשם כך נדרשת מהרכז ידיעת החוקה על בוריה) ורענונים מקצועיים בתאום עם הועדה המקצועית של מאמאנט ישראל.
3.10.מתן מענה לבעיות מקצועיות שעולות במהלך הליגה ומתן תשובות בהתאם לחוקת הכדורשת של מאמאנט ישראל.
3.11.מתן מענה לבקשות לשינויים בלו"ז הליגה.
3.12.פיקוח על הכנת האולם מראש למשחקי הליגה (תחילת המשחקים במועד, גובה רשת, עמדת רשמים, טפסי שפוט, כלי כתיבה, לוח תוצאות, ספסלי ישיבה על המגרש לקבוצות וכד)
3.13.דיווח לרכזת הארגונית או מי מטעמה באמצעות טבלאות מאמאנט ישראל,  על תוצאות המשחקים לא יאוחר מחלוף 24 שעות מתום השחקים.
3.14.לדאוג לתפעול השוטף של הליגה.
3.15.השתתפות בהדרכות, ריענונים וישיבות של הועדה המקצועית של מאמאנט ישראל.
3.16.הכנת ובדיקת כרטיסי שחקנית.


4.רישום שחקניות וקבוצות 
4.1.רישום קבוצה יכול להתבצע ע"י נציגת קבוצה (להלן תיקרא: "קפטנית")  .
4.2.כדי שקבוצה תוכל להשתתף במשחקי הליגה חייבות להיות רשומות בה 8 שחקניות לפחות, בהתאם למוגדר בסעיף 2.
4.3.שחקנית תחשב לרשומה לאחר שעמדה בכל התנאים הבאים:
1.       מלאה טופס רישום לליגה
2.       מלאה טופס תשלום, כולל תשלום לביטוח ודמי מאמאנט ישראל
3.       מלאה טופס ביטוח
4.       ספקה תמונת פספורט
5.       המציאה אישור רפואי 
6.       חתמה על אמנת מאמאנט ואשרה קריאת התקנון והחוקה
7.       נרשמה באתר מאמאנט ישראל 
4.4.הנהלת הליגה תנפיק כרטיסי שחקן לכל אחת מהשחקניות הרשומות בהתאם לתקנון. כרטיס  השחקן יהיה לפי פורמט קבוע המצוי בתוכנת הניהול של מאמאנט.
4.5.שחקנית שלא יהיה ברשותה כרטיס שחקן לא תורשה להשתתף בפעילות של קבוצתה ו\או כל פעילות אחרת של מאמאנט.
4.6.שחקנית הנמצאת בהריון, לא תוכל להשתתף במסגרת ליגת פרימיום. 


5.תוכנית המשחקים 
5.1.מבנה הליגה, שיטת המשחקים ומועדי ימי המשחקים, יקבעו ע"י הרכז המקצועי ויאושרר ע"י הנהלת מאמאנט ישראל.
5.2.תקופת הפעילות הרשמית מ 26.12.15 ועד 24.9.16
5.3.תקופת ההרשמה לקבוצות תחל ב 16.12.15 
5.4.תקופת רישום שחקנית חדשה תהיה מיום פתיחת תקופת ההרשמה ועד לסוף המשחקים המוקדמים.
5.5.יום משחקים הוא יום שבו מתקיים משחק ליגה אחד לפחות, בהתאם להחלטת הרכז המקצועי.
5.6.היה ויום המשחקים יחול בשבת ייקבע זמן תחילת המשחקים לאחר צאת השבת תוך התחשבות בשעת המשחקים של הקבוצות בהן משחקות שחקניות דתיות. לא ניתן לשנות את יום המשחקים במהלך עונת המשחקים.
5.7.התוכנית תכלול את:
תאריך פתיחת הליגה (תאריך אירוע הפתיחה ותחילת המשחקים)
תאריך סיום הליגה
מבנה הליגה (חלוקה לשלבים השונים)
התאריכים של ימי המשחק
התוכנית תפורסם לא יאוחר משבועיים אחרי ההודעה על הקבוצות העולות לליגה , וזאת על מנת לאפשר לקבוצות להשלים את תהליך הרישום.
5.8.לוח המשחקים המפורט יפורסם ע"י הרכז המקצועי לפחות 14 ימים לפני תאריך המשחק הראשון באותה ליגה. באמצעות אתר האינטרנט – התוכנית לא ניתנת לשינוי במהלך העונה.


6.השיפוט בליגה
6.1.השיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה, בהתאם לתקנונים. לשופט תהיה המלה האחרונה בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך המשחק.


7.שיטת הניקוד בליגה
7.1.הרכז המקצועי ינהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות (תוך שימוש בטבלאות באתר של מאמאנט ישראל) בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים רשמיים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן
7.2.קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות בטבלת הדירוג.
7.3.קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת בטבלת הדירוג.
7.4.קבוצה אשר הפסידה הפסד טכני במשחק לא תזכה באף נקודה בטבלת הדירוג. תוצאת המשחק תקבע על פי חוקת הכדורשת הרשמית של מאמאנט ישראל
7.5.קבוצה אשר נגד יריבתה כאמור בס"ק 14.4 נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות בטבלת הדירוג 
7.6.במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת מהקבוצות הנ"ל בכל נקודה בטבלת הדירוג ותוצאות המשחק יהיו 0:0 בנקודות הקטנות ובמערכות.


8.קביעת הדירוג
8.1.בתום כל סבב משחקים יקבע דירוג הקבוצות על פי סך הנקודות שצברה כל קבוצה. אם יתברר שלשתי קבוצות, או יותר, מספר נקודות זהה יקבע הדירוג על-פי יחס המערכות הכללי של אותן קבוצות, אם יהיה שוויון גם ביחס המערכות, ייקבע הדירוג על-פי יחס ה"נקודות הקטנות" של אותן קבוצות. 
אם לאחר סבב המשחקים האחרון של הליגה יתברר שלשתי קבוצות או יותר שוויון גם ב"נקודות הקטנות", ייקבע הדירוג על  פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר. אם עדיין יישמר השוויון, יערך משחק הכרעה  אחד בין כל 2 מהקבוצות הנ"ל. 


9.הענקת תואר אלופת הליגה
9.1.הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג ו/או הקבוצה אשר תדורג במקום ראשון בסיום משחקי הגמר תוכרז כאלופת ליגת פרימיום לאותה שנה, ותחזיק בתואר זה עד הכרזת אלופה אחרת.


10.נוהל ונוהג בשעת יום משחקים ומשחק
10.1.השופטים והקבוצות יקפידו על נוהל ונוהג כמפורט להלן:
10.2.עם הגעת קבוצה ליום משחקים יציג ראש הקבוצה בידי מזכירות יום המשחקים, את כרטיסי השחקניות המשתתפות ביום המשחקים . 
10.3.שופט המשחק יבדוק כי השחקניות הרשומות בטופס הציגו כרטיס שחקנית תקני.
10.4.הקבוצות חייבות לשחק במדים אחידים ותקינים (ללא קרעים וגזירות) כפי שנקבעו על ידי הנהלת הליגה.
קבוצה שתעלה למשחק במדים שאינם אחידים  תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק.
10.5.חמש  דקות לפני שעת התחלת משחק יפסיק השופט את אימוני שתי הקבוצות ויערוך את ההגרלה על זכות הבחירה בכדור, תפיסת כדור או בחלקה.
10.6.הקבוצות תעלינה למגרש, כל אחת בחלקתה. לאחר מכן יברכו השחקניות אלה את אלה בלחיצת יד מתחת לרשת.
10.7.עם שריקת השופט לסיום המשחק יריעו השחקניות ויילחצו ידיים ליריבותיהן, ראשי הקבוצות ניגשות אל השופט/ים ומודות להם בלחיצת יד על ניהול המשחק.
10.8.הקבוצות מתפזרות רק לאחר שהשופט אישר את תוצאת המשחק בשולחן המזכירות בנוכחות הקפטניות.


11.חוקת המשחקים וטפסים
11.1.חוקת המשחקים הינה החוקה העדכנית שנקבעה ואושרה ע"י הנהלת מאמאנט ישראל ואשר העתקה נמצא באתר מאמאנט – ליגת האמהות בכדורשת
11.2.השימוש בטפסים לשם הפעלת הליגה ייעשה רק בטפסים הרשמיים של מאמאנט ישראל המופיעים באתר מאמאנט - ליגת האמהות בכדורשת, או כפי שיימסרו לסניפים.


12.אחריות כלפי שופט המשחק
12.1.במקרה של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחק, תוך כדי מהלכו או לאחר סיומו, רשאי הרכז המקצועי, בעקבות תלונת שופט להשעות שחקנית או קבוצה מתחרות במסגרת הליגה.


13.שדה המשחק
13.1.בשדה המשחק רשאים להימצא אך ורק השחקניות המתחרות בפועל, המאמנים, השופטים וחברי המזכירות, לרבות משקיף או נציגים מטעם הרכז המקצועי , במקום המיועד לו.
13.2.אסורה נוכחות, אוהדים, עסקנים, חברות קבוצה שאינן מתחרות בשטח המשחק.


14.אי הופעה למשחק
14.1.לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתכנית המשחקים, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, או בכל פרסום רשמי אחר, תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק.
14.2.איחור של קבוצה למועד פתיחת משחק יחשב כאי הופעה למשחק.
14.5.קבוצה שבשעת המשחק הנקוב בלוח המשחקים לא הציגה ורשמה במזכירות סגל של שש שחקניות לפחות על המגרש תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק.
14.6.לא הופיעו שתי קבוצות למשחק תקבע התוצאה ביניהן 0:0 


15.אי סיום משחק באשמת קבוצה
15.1.משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי והרכז המקצועי קבע כי אחת הקבוצות או קהל אוהדיה אשמים באי סיומו, תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק.
15.2.להלן רשימת המקרים  המהווים אי סיום המשחק באשמת קבוצה:
15.3.עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק.
15.4.התפרצות קהל אוהדים של הקבוצה לשדה המשחק או לשוליו אשר גרמה להפסקת המשחק.
15.5.פגיעה גופנית או מילולית בשופט המשחק אשר גרמה להפסקת המשחק.
15.6.1.1.               פגיעה גופנית או מילולית בשחקנית היריבה במהלך ההכנות למשחק, במהלך המשחק או לאחריו ובטרם אושרה תוצאה סופית בלוח התוצאות.
15.7.זריקת חפצים למגרש ע"י אוהד או קהל אוהדים של הקבוצה אשר גרמה להפסקת המשחק.
15.8.התפרעות קהל אוהדים, עסקנים, שחקניות או מאמנים אשר גרמה להפסקת המשחק.
15.9.אלימות מילולית ו/או התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או ניבולי פה של קהל האוהדים,שחקניות, מאמנים, עסקנים .
15.10.סירוב שחקנית, מאמן או עסקן לציית להוראות השופט אשר בעקבותיו נגרמה הפסקת המשחק.
15.11.שחקנית בהריון אשר עולה לשחק עם הקבוצה.
15.12.1.2.               במקרה שמשחק לא יאושר על ידי הרכז המקצועי באשמת שתי הקבוצות, שתיהן תספוגנה הפסד טכני.
15.13.1.3.               שינוי מועד המשחק על ידי הקבוצות בתאום בינן לבין עצמן ללא אישור מאת הרכז המקצועי יגרום להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד בתוצאות 0:0 ללא נקודות.


16.אי סיום משחק שלא באשמת קבוצה
16.1.הופסק משחק על ידי השופט כתוצאה ממזג אויר בלתי מתאים, חשכה או כל כוח עליון, יקבע הרכז המקצועי מועד חדש לקיום המשחק.
6.2.משחק שהופסק לפי ס"ק 16.1 יושלם במועד האפשרי הקרוב ביותר.
16.3.באם יושלם המשחק באותו יום בו הופסק אזי ימשיך המשחק בדיוק מאותו מצב בו הופסק תוך שמירה על ההרכבים ועל הניקוד שנצבר עד לנקודת הפסקת המשחק.
16.4.במידה ויושלם המשחק באותו יום אך באולם אחר אזי המערכות שנצברו לזכות כל קבוצה ייזקפו לטובתן אך המערכה שהופסקה באמצע תחל מהתחלה כאשר ההרכבים יעלו כפי שנרשמו במערכה שהופסקה.
16.5.משחק שמושלם במועד אחר מהיום הנקוב ייחשב כמשחק חדש שאינו מושפע מהמשחק הקודם שהופסק, והנקודות שנצטברו בו לא ייזקפו לטובת אף קבוצה. הרכז המקצועי אחראי לתאם את המשחק.
16.6.הופסק משחק בשל פציעה של שחקנית שאינה יכולה להמשיך לשחק ולקבוצה אין מחליף זמין לחילוף תחשב הקבוצה כקבוצה שהפסידה במשחק הפסד רגיל כאשר מניין הנקודות שצברה ייזקף לזכותה.


17.הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה
17.1.לא הופיעה קבוצה לשני משחקים  במסגרת הליגה (לאו דווקא רצופים) , תוצא הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה.
17.2.הנהלת הליגה תשלח מכתב בפקס  ו/או דואר  ו/או בדואר אלקטרוני לקבוצת שהוצאה ממסגרת משחקי הליגה וזאת עד שבוע לאחר סיום יום המשחקים האחרון ממנו נעדרה הקבוצה.
17.3.הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה יבוטלו כל תוצאות המשחקים  בהם נטלה הקבוצה חלק באותה העונה עד להוצאתה ממסגרת המשחקים. 
17.4.כמו כן יבוטלו כל תוצאות משחקיה העתידיים כפי שרשומים בתכנית המשחקים.


18.זכויות שידור ממשחקי הליגה, זכויות פרסום וקניין רוחני
18.1זכויות השידור ממשחקי הליגה בישראל ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט או בכל מדיום אחר וכן זכויות הפרסום והקניין הרוחני מוקנות באופן בלעדי למאמאנט ישראל.
18.2.מאמאנט ישראל רשאית להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ ובחו"ל, לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה, זכויות הפרסום והקניין הרוחני. קבוצה אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם גורם שידור כלשהו או גורם אחר, לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה  מהתחרויות ולגבי זכויות הפרסום והקניין הרוחני , מבלי שהתקבל לכך אישור מיו"ר מאמאנט ישראל.
18.3.רשאית הנהלת הליגה , על פי בקשת הטלוויזיה, לקבוע שעת משחק שונה מהפרסום הרשמי בתכנית המשחקים, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש.
18.4.חלוקת שטחי הפרסום במגרשים ובאזורי התחרויות, לרבות, אך לא רק, שילוט, ביצוע פעילויות קדם, דוכנים וכד', תקבע ע"י מאמאנט ישראל.
18.5.כל פניה בכתב או בע"פ בשם הליגה לאדם או גוף חיצוני ,יתבצעו אך ורק על ידי מי שהוסמכו לכך על ידי הנהלת הליגה.


19.הפרה
19.1.בכל מקרה של הפרת סעיף מסעיפי התקנון, תיערך פניה מסודרת ע"י שחקנית ו/או מאמן ו/או קפטן ו/או רכז מקצועי ו/או שופט ו/או רשם להנהלת הליגה .
ההנהלה תידון בפניה ותפרסם לפורום הקפטניות, ההחלטה בתוך 7 ימים ממועד הפניה.
19.2.היה והנהלת הליגה לא תוכל לדון בפניה בשל חשש לניגוד עניינים ו/או בשל אי החלטה של ההנהלה, תועבר הפניה ע"י הנהלת הליגה למאמאנט ישראל/ועדת תקנון ארצית ותדון בפני צוות מקצועי מצומצם. 
19.3.החלטות מאמאנט ישראל הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.


20.אחריות שילוחית
20.1.קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי  שחקנית רשומה בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה.
20.2.קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד  ו/או אוהדי הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה. 
20.3.אסור לשרוק בוז. שופט יהיה רשאי להפסיק משחק ו/או לתת ניקוד לקבוצה הנגדית כאשר אוהדי קבוצה שורקים בוז, או צועקים צעקות פוגעניות כלפי השופט ו/או הקבוצה הנגדית. במקרה כזה, החלטה על הפסד טכני, תקבע לאחר התייעצות עם הרכז המקצועי.
20.4.קבוצה תעסיק את המאמן שלה באמצעות חוזה של הרשות, ותשלם את משכורתו באמצעות הרשות, קבוצה שלא תפעל כאמור, אין להנהלת הסניף כל אחריות בגין ההתקשרות עם המאמן כאמור, האחריות בגין ההתקשרות תהיה של הקבוצה ושלה בלבד.


21.סמכות שיורית
21.1.להנהלת מאמאנט ישראל סמכות שיורית לקבוע לגבי כל עניין שאינו מצוי בתקנון זו או בכל חוזר רשמי.


22.תוקף תחולה ושינויים
22.1.תקנון זה אושר על ידי מנכלית מאמאנט ישראל ויו"ר מאמאנט ישראל בתאריך 16/12/2015 והוא  מבטל כל תקנון קודם ויישאר בתוקפו כל עוד לא יבוטל ו/או ישונה.
22.2.תקנון זה מחייב את כל הקבוצות, השחקנים, המאמנים ובעלי התפקידים הרשמיים בקבוצות ובמסגרת המאמאנט בכל אחד הסניפים הפועלים.
22.3.הנהלת מאמאנט ישראל רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת יכנסו לתוקפם 7 ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי.


יצירת קשר

בפנייתך לועדת תקנון, יש לציין את כל הפרטים הרלוונטיים:
 • בפנייה בנוגע לשחקנית - יש לציין את סטטוס השחקנית (מן המניין/משוייכת ומדוע), את הקבוצה בה היא משחקת ואת הסטטוס שלה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), היכן לומדים ילדיה וכל פרט נוסף העשוי לסייע בהבנת המקרה.
 • בפנייה לגבי קבוצה - יש לציין את מעמדה (הומוגנית/מעורבת/על-יסודי), כמה שחקניות היא מונה, כמה מהן שחקניות משוייכות וכל פרט רלוונטי נוסף.
 • Info.mamanet@gmail.com
 • 09-745-2249
  מענה טלפוני בימים א-ה | 08:30-12:30
  ניתן להשאיר הודעה
 • משרדי הנהלת מאמאנט
  ת.ד. 407,
  נווה ירק, 49945